فرش دست بافت

گالری فرش رخ باف

و مصطفی قاسمی: -

منطقه 9 .

کارگاه: خیابان برغان جنب بانک کشاورزی کوچه عباسی ساختمان صدف

فرش دست بافت

: انواع فرش

گالری فرش پورتارم تبریز

پورتارم: 32248330

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ ادهم

فرش دست بافت

: فرش و تابلو فرش

فرش و تابلو فرش تبریز

رشیدی: 32224719-09388281792

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ ادهم

فرش دست بافت

: فرش و تابلو فرش