فرش ماشینی و موکت
گالری فرش رخ باف
مدیریت: محمد رسول و مصطفی قاسمی
انواع فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کارگاه: خیابان برغان جنب بانک کشاورزی کوچه عباسی ساختمان صدف واحد 2