فرش دست بافت
گالری فرش رخ باف
مدیر: محمد رسول و مصطفی قاسمی
انواع فرش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کارگاه: خیابان برغان جنب بانک کشاورزی کوچه عباسی ساختمان صدف واحد 2