پارچه فروشی

حریر

بزرگ تهرانی: 32400955

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی

پارچه فروشی

: انواع پارچه

محمل

حاجیان : 32227457

منطقه 9 .

م کرج - ابتدای خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

جهان گستر

گردیده: 32237201

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه مجلسی

منسوجات ملل

اخطاری : 32225493

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: انواع پارچه

کلوکه

کمال زاده: 32232541

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه های مجلسی

قصر چادر تبریز

محمدی: 32400968

- .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه های مجلسی