بابک

خانی دخت : 32807781

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ صمباح

خرازی

: لوازم خیاطی

کلبه دوستی

قربانی: 32229485

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - خ مصباح

خرازی

: خرازی

مهدی

ایزدیار : 32226724

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - خ کیان پور

خرازی

: لوازم خیاطی

روجا

محمودی: 32812925

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

خرازی

: خرازی