پخش ذغال و تنباکو و قلیان حامد - ذغال - تنباکو - قلیان در کرج - خیابان چالوس

مدیریت: حامد محمدی

- .

کرج ، خیابان چالوس ، جنب باغ دریانی ، پلاک 465

دخانیات

: پخش نمک ، ذغال ، قلیان و تنباکو
manual

ذغال دولت یاری - ذغال - کرج - میدان کرج

مدیریت: داود دولت یاری

- .

کرج ، میدان کرج ، خیابان چالوس ، مقابل بانک تجارت

دخانیات

: پخش ذغال
limited