چسب صنعتی

چسب رازی

لقائی فر : 34510663

منطقه 6 .

خ بهشتی - بعد از سه راه میانجاده - نرسیده به سایپا

چسب صنعتی

: انواع چسب صنعتی

فروشگاه چسب صدقی

صدقی : 34585615

منطقه 5 .

خ بهشتی - بعد از دهقان ویلا - میان جاده

چسب صنعتی

: انواع چسب های صنعتی