تجهیزات صنعتی آشپزخانه

صنایع استیل جی

مدیریت: مسعود شهریاری

منطقه 2 .

میدان شاه عباسی، بلوار امام زاده حسن، بلوارشریفی

تجهیزات صنعتی آشپزخانه

: تجهیزات آشپزخانه صنعتی
limited

باباصفری

مدیریت: مجتبی باباصفری

منطقه 2 .

میدان شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - بلوار شریفی

تجهیزات صنعتی آشپزخانه

: تجهیزات آشپزخانه صنعتی
limited