تجهیزات صنعتی آشپزخانه
صنایع استیل جی
مدیریت: مسعود شهریاری
تجهیزات آشپزخانه صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان شاه عباسی، بلوار امام زاده حسن، بلوارشریفی
وب سایت رسمی: