تجهیزات صنعتی آشپزخانه
باباصفری
مدیریت: مجتبی باباصفری
تجهیزات آشپزخانه صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - بلوار شریفی