تابلو سازی

زرنگار

حسینی : 32806020

منطقه 2 .

چ مصباح - بسمت ساسانی - نرسیده به ترک آباد - جنب ک سادات

تابلو سازی

: تابلوساز

ونوس

ابراهیم حسین رضایی و علی امیری یگانه : 32802022

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بسمت م امام حسین - روبروی بسیج ناحیه 6

تابلو سازی

: تابلوسازی

تابلوسازی کاوش

محمودی اقدم : 32700692

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - میدان شهید فهمیده - خ والفجر 404

تابلو سازی

: تابلوسازی