تابلو سازی

زرنگار

حسینی : 32806020
منطقه 2 . چ مصباح - بسمت ساسانی - نرسیده به ترک آباد - جنب ک سادات

تابلو سازی

: تابلوساز

ونوس

ابراهیم حسین رضایی و علی امیری یگانه : 32802022
منطقه 2 . بلوار هفت تیر - بسمت م امام حسین - روبروی بسیج ناحیه 6

تابلو سازی

: تابلوسازی

تابلوسازی کاوش

محمودی اقدم : 32700692
منطقه 2 . چ کارخانه قند - میدان شهید فهمیده - خ والفجر 404

تابلو سازی

: تابلوسازی