تابلو سازی
زرنگار
مدیریت: محمود حسینی
تابلوساز
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بسمت ساسانی - نرسیده به ترک آباد - جنب ک سادات