تابلو سازی
ونوس
مدیریت: ابراهیم حسین رضایی و علی امیری یگانه
تابلوسازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بسمت م امام حسین - روبروی بسیج ناحیه 6