آسایشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

امیری: 32745198-32709702
منطقه 9 . مهرویلا، خ انوشیروان شرقی،

آسایشگاه سالمندان

: نگهداری سالمند -پرستاری - مراقبت

آسانسور فراز پیمایش البرز

علی پور : 36500554
- . کرج - جاده ملارد - نب شبن بست افشارزاده