آسایشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

امیری: 32745198-32709702

منطقه 9 .

مهرویلا، خ انوشیروان شرقی،

آسایشگاه سالمندان

: نگهداری سالمند -پرستاری - مراقبت

آسانسور فراز پیمایش البرز

علی پور : 36500554

- .

کرج - جاده ملارد - نب شبن بست افشارزاده