آسایشگاه سالمندان
آسانسور فراز پیمایش البرز
مدیر: امیرحسین علی پور
آسانسور
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج - جاده ملارد - نب شبن بست افشارزاده