آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه کیمیا

کریمی: 32263995

منطقه 1 .

بلوار طالقانی شمالی - خ مرجان - نبش ک فرشید

آزمایشگاه تشخیص طبی

: کلیه آزمایشهای تخصصی و روتین