آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه کیمیا
مدیر: کریمی
کلیه آزمایشهای تخصصی و روتین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی - خ مرجان - نبش ک فرشید