طباخی - سیراب شیردان

طباخی لوکس البرز - طباخی شبانه روزی - کرج - گوهر دشت

گویلی: 34214200

منطقه 8 .

کرج ، گوهر دشت ، خیابان شهید مطهری ، نرسیده به پل شهدای روحانی ، طباخی لوکس البرز

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی شبانه روزی ، صبحانه ، سیراب و شیردان ، کله ، پاچه