طباخی - سیراب شیردان
گلها
مدیریت: امراله فتحی
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بهشتی - سه راه گوهر دشت