رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ و ابزار دهقان

طاعتی : 32731265

منطقه 9 .

هفت تیر - بلوار دانش آموز - نبش ابوسعید 3

ولیعصر

ورزدار : 32704035

منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - مقابل دادسرا

رنگ و ابزار مختاری

مختاری : 32773516

منطقه 9 .

میدان مادر - اول بلوار دانش آموز

پیکو کالر

حاجی غلام سریزدی : 32773160

منطقه 9 .

چ هفت تیر - بلوار دانش آموز - نرسیده به میدان مادر - بعد از بانک رفاه

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: عرضه انواع رنگ ساختمانی

میبدی

آقایی میبدی: 32228321

منطقه 9 .

خ بهشتی - بعداز م شهدا