رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
ولیعصر
مدیر: سعید ورزدار
رنگ و ابزار
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - مقابل دادسرا