حیدری

حیدری : 32731223

منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - بلوار نبوت جنوبی

دخانیات

: تنباکو