خیاطی-مزون-خرج کاری

لطفی

لطفی زاده : 32700474

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن غربی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت و تعمیر

آیلار

رشیدی : 32227166

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - جنب داروخانه سینا