مشاوره و روانکاوی شغلی - - - کرج

مشاوره و روانکاوی شغلی

: مشاوره ازدواج ، مشاوره خانواده ، شیوه های تربیتی فرزدان ، ناسازگاری خانواده ، درمان کلیه اختلالات روانشناختی ( افسردگی ، استرس ، اضطراب و وسواس )
manual
مشاوره و روانکاوی مشاغل مختلف مشاوره و روانکاوی در شغل مربوطه روشهای کامیابی و موفقیت شغلی تغییر شغل از طریق روانکاوی و کارشناسی و پیشنهاد شغل نسبت به خصوصیات فردی و جمعی تعیین شاخصهای شغلی و راهکارهای موفقیت شغلی ایجاد انگیزه در شغل مربوطه و کامیابی در آن برطرف کردن موانع شغلی و ایجاد پیشرفت شغلی روانکاوی مشاوره ارائه چارت سازمانی هدایت شغلی آسیب شناسی شغلی