سفره خانه سنتی

کافه سنتی عمو خلیل

قاطع : 32286128

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی - ابتدای خ فاطمیه

سفره خانه سنتی

: کافه سنتی همراه با لژ خانوادگی