خدمات صنعتی

یاشاماشین

حاجی زاده: 44525275

- .

کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج

خدمات صنعتی

: اجاره بالابر نفری - بالابر صنعتی