ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

برادران محبی

محبی : 32746232

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - نرسیده به چ هفت تیر - نبش لاله 9

هادی نژاد

هادی نژاد : 32717505

منطقه 9 .

چ طالقانی - بلوار طالقانی جنوبی - نبش لاله 7

ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

: یراق آلات کابینت

711

مرادی : 32737949

منطقه 9 .

چ هفت تیر - طالقانی جنوبی - بین لاله 3 و 5

آلفا

علایی: 32753788

منطقه 9 .

بین چ هفت تیر و کارخانه قند

ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

: یراق آلات کابینت

GOFIX

میرلو : 32775779

منطقه 9 .

بلوار طالقانی - نرسیده به چ هفت تیر - نبش لاله 9

ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

: یراق آلات کابینت

سیلور

اردبیلی : 32254308

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - روبروی بانک ملی

سایت یراق کرج

داود و محمد معینی فر : 32737980

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - نبش لاله 9

محمودی

محمودی : 32254525

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - جنب صندوق الزهرا

ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

: رنگ و ابزار و یراق آلات کابینت

سورن

میرلو : 32226737

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - نبش 12 متری انقلاب

ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

: یراق آلات کابینت

قاجارزاده

قاجارزاده : 32727113

منطقه 9 .

دولت آباد - بلوار نبوت جنوبی

ابزار و یراق غفوری

غفوری بالایی : 32226583

منطقه 9 .

میدان کرج - خ دانشکده - مقابل کوچه مدرسی

فرد حسینی

حسینی: 32224305

منطقه 9 .

بهشتی خ آبان

ابزارآلات (ساختمانی-یراق)

: رنگ و ابزار یراق

سفیر

کامیار: 32222702

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی - خ شهربانی