ریسندگی و بافندگی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدکننده انواع کش، قیطان، نوار و...

رانر

ابراهیمی :

منطقه 9 .

ریسندگی و بافندگی

: انواع ترمه

ریسندگی و بافندگی

: تعمیر ماشین های بافندگی

ممتاز

حاجی مقصودی:

منطقه 9 .

ریسندگی و بافندگی

: لوازم قالیبافی

ریسندگی و بافندگی

: لوازم قالیبافی