پاپیون

راد خلیل فرد : 32562046

منطقه 8 .

م طالقانی - بلوار تعاون - واحد 46

خرازی

: خرازی

رادین

صانع راد : 34403050

منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی - روبروی نساجی

خرازی

: خرازی