فروشگاه پگاه

افرازی : 34575235

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - ابتدای خ جنیدی

خرازی

: خرازی - لوازم خیاطی و کاموا

وی نایس

سعیدی : 33500234

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

خرازی

: خرازی

فروشگاه ترمه

موسوی : 33509842

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین ارغوان و کوکب غربی

خرازی

: کاموا - لوازم خیاطی

ماه و ستاره

آجرلو : 33504360

منطقه 5 .

45متری گلشهر - خ درختی

خرازی

: خرازی و ساعت

رافل

امانی: 33532343

منطقه 5 .

45متری گلشهر - خ درختی

خرازی

: لوازم خیاطی