خرازی
فروشگاه پگاه
مدیر: پوران افرازی
خرازی - لوازم خیاطی و کاموا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - ابتدای خ جنیدی