گالری مروارید

قره داغی : 32269870

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -

خرازی

: لوازم خیاطی و خرازی

فروشگاه الی

ابراهیمی : 32269544

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی - لوازم خیاطی

فروشگاه مسعود

حاجی صادقی : 32269798

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی - خرج کار - خیاطی

گالری نیلوفر

نیلوفری : 32269909

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: لوازم گلسازی - خرازی

فروشگاه برند

حاتمی : 32269594

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا -

خرازی

: خرازی - لوازم تزئینی خیاطی

فروشگاه پیله ور

پیله ور : 32269542

منطقه 9 .

خ بهشتی - نرسیده به میدان شهدا

خرازی

: خرج کار خیاطی

فروشگاه مصطفی

ساعدی : 32269599

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه امینی

امینی : 32269664

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: لوازم خیاطی

پخش گلها

کمالی : 32245011

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -

خرازی

: خرازی

دکمینه

حاتمی: 32269531

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از م شهدا

خرازی

: انواع دکمه

فروشگاه کوثر

سوری : 32269548

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: لوازم بدلیجات - سنگ تزئینی و ...

فروشگاه نور فرشتگان

نامور : 32269549

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه زیگورات

صادقی : 32269547

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه محمد

بکایی : 32269535

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

دانش

دانش نسب: 32269557

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از م شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه بهروز

اویسی : 32269654-32269669

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -

خرازی

: خرازی - لوازم خیاطی