کولر -شومینه

فروشگاه آدینه

معصومی : 32224263
منطقه 1 . میدان کرج - اول خ چالوس -

کولر -شومینه

: کیف و کفش

کفش نادر

رحیمی : 32717906
منطقه 9 . چ طالقانی

فروشگاه پاترین

آقایی میبدی : 32222585
- . میدان کرج - ابتدای بهشتی -نبش پاساز فدک

کولر -شومینه

: کیف و کفش