کولر -شومینه

فروشگاه آدینه

معصومی : 32224263

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس -

کولر -شومینه

: کیف و کفش

کفش نادر

رحیمی : 32717906

منطقه 9 .

چ طالقانی

فروشگاه پاترین

آقایی میبدی : 32222585

- .

میدان کرج - ابتدای بهشتی -نبش پاساز فدک

کولر -شومینه

: کیف و کفش