تراشکاری

تراشکاری

: تعمیر و باز پیچی انواع ترانس (صنعتی و خانگی )& ترانس اتومات خانگی