تجهیزات آزمایشگاهی

الکترو پارسا طب

مدیریت: خلیل مستندی

منطقه 9 .

میدان توحید - خ شاه عباسی -

تجهیزات آزمایشگاهی

: تعمیر لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
limited