بانکها و موسسات مالی

بانک سپه حصارک

-: 34564242
منطقه 5 . حصارک - روبروی پاسگاه

بانک سپه

-: 34550060
منطقه 5 . حصارک - نبش خ انقلاب

بانک سپه حصارک -شعبه فروردین

-: 34561575
منطقه 5 . حصارک - فروردین - روبروی سرم سازی

چهل و پنج متری گلشهر

-: 34569887
منطقه 5 . نبش چهل و پنج متری گلشهر

حصارک

-: 34551066
منطقه 5 . حصارک - روبروی سرم سازی

بانک صادرات حصارک

-: 34554019
منطقه 5 . حصارک - روبروی خ المهدی

بانکها و موسسات مالی

: بانک صاردات

مهرویلا

-: 33503088
منطقه 5 . 45متری گلشهر - نبش درختی

انبار اسناد بایگانی

-: 33509472
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - کوکب شرقی

حصارک

-: 34569459
منطقه 5 . حصارک - سه راه پستخانه

بانک تجارت 45 متری گلشهر اختر

-: 34604137
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - ابتدای خ اختر