فرآورده های دریایی

فرآورده های دریایی

: پخش ماهی و میگو صید روز جنوب ودریای نیلگون خلیج فارس با بهترین کیفیت ومناسب ترین قیمت، صید روز از بندرعباس و بوشهر