دوربین عکاسی فیلمبرداری

حامد

ساریجلو : 32247840
منطقه 9 . م توحید - ضلع شمال شرقی

دوربین تکنیک

قاسم زاده : 32245925
منطقه 9 . خ بهشتی -

دوربین عکاسی فیلمبرداری

: تعمیر دوربین های عکاسی