عابدینی

عابدینی : 34433560
منطقه 7 . گوهردشت - پایین تراز فلکه اول - مقابل مخابرات

صحافی

: صحافی

فدک

کناری : 32226779
منطقه 2 . چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

صحافی

: صحافی