عابدینی

مدیریت: علیرضا عابدینی

منطقه 7 .

گوهردشت - پایین تراز فلکه اول - مقابل مخابرات

صحافی

: صحافی
limited

فدک

مدیریت: محمدحسین کناری

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

صحافی

: صحافی
limited