عابدینی

عابدینی : 34433560

منطقه 7 .

گوهردشت - پایین تراز فلکه اول - مقابل مخابرات

صحافی

: صحافی

فدک

کناری : 32226779

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

صحافی

: صحافی