بیمارستان

مدنی

شکرالهی : 34207972

منطقه 5 .

کرج ، پونه شرقی ، خ گلستان سوم

بیمارستان

: ارائه خدمات درمانی