کمپرسورهای صنعتی-معدنی

سازه صنعت گران

مدیریت: سعید علیزاده

منطقه 10 .

صفادشت شهرک صنعتی صفاد دشت خیابان اردیبهشت بین خیابان سوم و چهارم

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: واردات کمپرسور ، واحد هوا ساز، ایرند ، میکرو فیلتر و دیگر مشتقات کمپرسور از کشورهای اروپایی تامین قطعات سرویس و نگهداریکمپرسور
limited