قالیشویی-رفوگری

پاکشوران کرج

میرالی : 33218270

منطقه 4 .

مهرشهر - بعد از چ کیانمهر - دومین فرعی سمت چپ -روبروی کارواش مهر

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

شمس

-: 33508754-33509697

منطقه 4 .

فاز 4 مهرشهر -بلوار گلها

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی