شرکتهای خصوصی و دولتی
شرکت اکسین تلگام
مدیریت: مهندس بهزاد جمالی
خانه فیبر نوری ایران
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج