آرایشگاه بانوان
سالن اپیلاسیون الهام
مدیریت: امینی
سالن اپیلاسیون
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
فردیس - کانال غربی -نسترن غربی