تراشکاری
گروه صنعتی اطلس
مدیریت: سیدی
ماشین کاری فرز -تراشکاری