درب و پنجره
صنایع درب پارسا
مدیریت: مرتضی هاشمی
تولید درب چوبی ساختمان اعم از درب ضد سرقت، داخلی.hdf.hpl.abs.pvc.چارچوب فرانسوی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
جاده قزلحصار کوچه میثم2.
www.parsadoor6226@gmail.com