فرش ماشینی و موکت
قالی سلیمان
مدیریت: ارکانی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - بین خ 14 و عاشوری