خشکشویی و لباسشویی
یاسین
مدیر: احمد خداکرمی
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار شهید حدادی - جنب بانک سپه