داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
نیشابوری
مدیر: ابوذر دهقان
گیاهان دارویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده