مهندس نظارت
کاپا
مدیریت: مسعود شهیدی
دفتر فنی و مهندسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بهشتی - بین 45متری گلشهر و میانجاده - روبروی فروشگاه فرنا