ابزار آلات صنعتی
فروشگاه ابزار آسیا
مدیریت: علی شریفی
ابزارآلات صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
بهشتی - ابتدای میانجاده - ابزارآسیا