ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
فروشگاه ابزار آسیا
مدیر: علی شریفی
ابزارآلات صنعتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
بهشتی - ابتدای میانجاده - ابزارآسیا